Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka

1. Dane o dziecku

2. Dane kontaktowe rodziców


3. Informacje dodatkowe

TakNie

4. Informacje o dziecku

4.1 Informacje o stanie zdrowia:

a. Dziecko urodzone w porodzie:
przedwczesnym,o czasie,po terminie

b. Odżywianie:

4.2 Pozostałe informacje: upodobania, zainteresowania, sposób zasypiania.

5. Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka:
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się
przestrzegania postanowień regulaminu rekrutacjiprzestrzegania postanowień regulaminu placówkiprzestrzegania regulaminu przyprowadzania i odbierania dziecipodawania na bieżąco wszelkich zmian w podanych wyżej informacjachregularnego uiszczania opłat za udział w projekcieprzyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę do tego upoważnionąprzyprowadzania do placówki zdrowego dziecka

6. Pobierz Oświadczenie uczestnika projektu
oraz załącz wypełnione:

7. Pobierz Formulrza rekrutacyjny
oraz załącz wypełnione: